Wörterbuch Englisch Deutsch: eng

Übersetzung 1 - 50 von 97  >>


Englisch

» Nur in dieser Sprache suchen


Deutsch

» Nur in dieser Sprache suchen

ADJ  eng | enger | am engsten ... 
 edit 
SYNO   dicht gedrängt | eng | eng | innig ... 
tight {adj} [narrow, close]
6585
eng [Kleidung, Beziehung]
narrow {adj} [also fig.]
1884
eng [schmal] [auch fig.]
closely {adv}
1052
eng
ling. English {adj} <Eng., Engl.>
623
englisch <engl.>
strait {adj} [archaic] [narrow; also: affording little space; fitting tightly (clothes)]
526
eng [auch: beengt; eng anliegend (Kleidung)]
close {adj}
338
eng [nah, vertraut]
cramped {adj} [conditions]
98
eng [beengt, auch: beschränkt, bescheiden (Verhältnisse)]
parochial {adj}
55
eng [beschränkt]
poky {adj} [room, house]
55
eng [Zimmer etc.]
pokey {adj} [spv.] [poky] [small, narrow]
41
eng
tightly {adv} [narrowly, closely]
38
eng
Substantive
engineer <eng.>
810
Ingenieur {m} <Ing.>
educ. Doctor of Engineering <D.Eng, D.Engr., Dr.Eng., Eng.D>Doktoringenieur {m} <Dr.-Ing.>
MedTech. electroneurography <ENG>Elektroneurographie {f} <ENG>
MedTech. electronystagmography <ENG>Elektronystagmographie {f} <ENG>
phonet. eng <ŋ, Ŋ>Eng {n}
2 Wörter: Andere
closely spaced {adj}eng aneinanderliegend
cloth. formfitting {adj}eng anliegend
cloth. skinny {adj}eng anliegend
cloth. skintight {adj}eng anliegend
cloth. tight {adj} [tight-fitting]eng anliegend
cloth. close-fitting {adj}eng anliegend
cloth. form-fitting {adj}eng anliegend
cloth. tight-fitting {adj}eng anliegend
cloth. tightly fitting {adj}eng anliegend
cloth. snug {adj} [close-fitting]eng anliegend [auch: enganliegend]
cloth. slinky {adj}eng anliegend [z. B. Kleid]
law interpreted narrowly {adj} {past-p}eng ausgelegt
chummy {adj} [coll.]eng befreundet
narrow {adj}eng begrenzt
at close quarterseng beieinander
narrowly defined {adj} {past-p}eng definiert
intimately involved {adj}eng eingebunden
narrow {adj} [fig.] [narrowly conceived or defined]eng gefasst
closely tied {past-p}eng gekoppelt
compact {adj}eng gepackt
cloth. tight-laced {adj}eng geschnürt
close-knit {adj}eng gestrickt
cloth. close-fitting {adj}eng sitzend
cloth. tech. tight-fitting {adj}eng sitzend
close-knit {adj} [fig.]eng verbunden
closely linked {adj}eng verbunden
tight-knit {adj}eng verbunden
closely intertwined {adj} {past-p}eng verflochten
entwined {adj} {past-p}eng verschlungen
congeneric {adj}eng verwandt
closely related {adj}eng verwandt
close-drawn {adj}eng zugezogen
packaged {adj} {past-p}eng zusammengepackt
close-knit {adj}eng zusammengewachsen
» Weitere 30 Übersetzungen für eng innerhalb von Kommentaren
Vorige Seite   | 1 | 2 |   Nächste Seite
© dict.cc 2002-2021 | Du kannst zum Wortschatz beitragen: Einträge vorschlagen oder verbessern!